هشدار رئیس قوه قضاییه به محتکرین


چه سرنوشتی پیش روی محتکران و تکلیف کالای احتکار شده است؟ www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی