معرفی نخست وزیر جدید ایتالیا


رئیس جمهور ایتالیا، یک اقتصاد دان حامی ریاضت اقتصادی را به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا منصوب کرد.