شوخى سرهنگ ارتش سوريه با سربازانش


(يادشون ميده چجورى بايد فرار كنن اگر نارنجك به سمتشون پرتاب شد )

 ویدیوهای پیشنهادی