سیل و تخریب پل تازه افتتاح شده در لرستان


پل تازه‌ فتتاح شده دوآب ویسیان به دلایلی که خبرنگار توضیح می‌دهد بر اثر سیل تخریب و راه ارتباطی چندین روستا قطع شده است

 ویدیوهای پیشنهادی