از این دوستا خدا نصیب هیچ کس نکنه


دوست دیوس فقط همین تا حالا شما عنکبوت خوردید