عملیات نظامی روسیه علیه اکراین


میشن در بازی آرما 3 انجام گرفته است بنا بر داستان واقعی حمله نیروهای روسی علیه شبه جزیره کریمه

 ویدیوهای پیشنهادی