هشدار: او همیشه برای شما نمی ماند اگر نسبت به نیازها و خواسته هایش بی تفاوت باشی


هشدار: او همیشه برای شما نمی ماند اگر نسبت به نیازها و خواسته هایش بی تفاوت باشید.

 ویدیوهای پیشنهادی