مقابله با ویروس کرونا با کمترین تجهیزات


خلیل فرجی آموزش میدهد : چگونه با کرونا ویروس مقابله کنیم! راههای مقابله با هر نوع اخبار منفی چیست؟ در بحرانها چگونه از خود محافظت کنیم؟

 ویدیوهای پیشنهادی