اجرای طرح مبهم کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان


اجرای طرح مبهم کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان طرح کاهش خشونت یک هفته‌ای در افغانستان از بامداد امروز آغاز شده است؛ طرحی که کسی تعریفی از آن ارائه نکرده است.

 ویدیوهای پیشنهادی