همخوانی سوزناک «مرغ سحر» شجریان، مقابل بیمارستان


در پی انتشار خبر درگذشت شجریان که توسط فرزندش همایون شجریان پس از مدتی تکذیب شد طرفداران این استاد موسیقی در مقابل بیمارستان جم تجمع کردن و قطعه مرغ سحر وی را همراه با همایون همخوانی کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی