از تجمع مردم جلوی بیمارستان و همخوانی مرغ سحر تا توضیح همایون شجریان به مردم


از تجمع مردم جلوی بیمارستان جم و همخوانی آهنگ مرغ سحر تا توضیح همایون شجریان به مردم درباره زنده بودن استاد/آخرین وضعیت جسمانی محمدرضا شجریان

 ویدیوهای پیشنهادی