آزمایش یک جت پک در دبی با قدرت پرواز به ارتفاع ۱۸۰۰ متر


آزمایش یک جت پک در دبی با قدرت پرواز به ارتفاع ۱۸۰۰متر و شتاب ۲۴۰کیلومتر در ساعت!

 ویدیوهای پیشنهادی