آغوش پدرانه


روایتی از دیدار دختر شهید بافنده با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی