مـدیر ریل خـادم سیـاه هسـتم~:)) کـپ


خاع هیچکس نبود:))من عضو جدید نیستم یکی از خودتونم کع میخوام ناشناس بمونم:))بع بعضیاتون گفتم کیم:))اونا هم ب هیچکس دیه ای نمیگن:))...خاع شخصیتا:همع خالی:)شخصیت خواستین اسمتونو با شخصیت بگین:))قوانین:فعالیت ماهی 1 بار کافی:))فیک ممنوع:))معاون نمیخوام:))ویدیو نـشر شع:))ریلو شریک نمیشم:))فیک پیدا کردی جایزه داریح:))هر مقام فقط 2 نفر:))ص اصلی ها بدون اجازه من شریک نمیشین:))بقیه مقاما بدون اجازه ص اصلی شریک نمیشید:))+دوصت میخوام:)) صدام کنین نیـنا:)) فعـلا:))