وضعیت اسفبار خلخال


وضعیت اسفبار خلخال بعد از بارش برف و مشکل شدن تردد اهالی

 ویدیوهای پیشنهادی