از صفر تا 100 مدیریت پرورش و پولت


توضیحات راجب نحوه مدیریت سالنهای پرورش و گوشتی

 ویدیوهای پیشنهادی