سقوط آزاد چمروش فلسفه نامگذاری


بسیاری از دوستان سوال میپرسند که فلسفه انتخاب اسم چمروش برای باشگاه هوانوردی چی بوده؟ توی این ویدئو با چمروش خیلی بیشتر آشنا میشیم