اجی آرنیکا بیا کپشن❤


اجی ببخشید که باهات قهر بودم و گقتم صد درصد واقعا متاسفم امیدوارم منو ببخشی