سخنرانی دکتر رمضانی با موضوع "علوم غریبه و دخل و تصرف در عالم تکوین"


عالم هستی با عالم معرفتی ارتباط تنگاتنگ دارد. انسان با بهره گیری از امور معرفتی در عوالم هستی می تواند دخل و تصرف کند. انطباق عالم تشریع با عالم تکوین در حکمت اسلامی و در نزد اندیشمندان مسلمان مورد تایید بوده و این انطباق با سه بعد کالبدی، فکری و روحی و روانی انسان انطباق کامل دارد. انسان ها با رجوع به بعد روحی و روانی خود و با بهره گیری از امور معرفتی وتشریعی مانند؛ اعداد، حروف و نقطه و خط قادر خواهند بود ضمن دخل و تصرف در قواعد و معادلات نظام تکوین و شکل دهی تمدن در بستر زمان، با بهره گیری از برخی روشهای غیرمرسوم...سخنرانی #دکترحسینعلی_رمضانی

 ویدیوهای پیشنهادی