آتش گرفتن 4 لنج باری و ماهیگیری در اسکله بندرجاسک


⛴ آتش گرفتن 4 لنج باری و ماهیگیری در اسکله بندرجاسک ?علت آتش سوزی در دست بررسی است.