بارشها تا دوشنبه ادامه دارد/ هوای سرد تا پایان هفته ماندگار است


پیش بینی کارشناس هواشناسی: بارشها تا دوشنبه ادامه دارد/ هوای سرد تا پایان هفته ماندگار است www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی