روحانی: در این حادثه فردی که دکمه را زده تنها نبوده و دیگرانی هم هستند


رئیس شورای عالی امنیت ملی: در این حادثه فردی که دکمه را زده تنها نبوده و دیگرانی هم هستند و من می خواهم این مسئله برای مردم با صداقت روشن شود www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

 ویدیوهای پیشنهادی