شعرخوانی حماسی حاج مهدی رسولی


دریغ و درد که جان از میان پیکر رفت ز دشت ما ۱۷۰ تا کبوتر رفت...

 ویدیوهای پیشنهادی