کلیپ عاشقانه با آهنگ برف ...


برف آمد پشت ردّت در خیابان گم شدم ... برف آمد ... برف آمد ... یک زمستان گم شدم ..

 ویدیوهای پیشنهادی