آیا می دانستید مترو زمان رضاشاه کلنگ زنی شده؟!!


مصاحبه ای از افسانه ها و سیاه نمایی شبکه اپوزیسیون بر تخیل مردم بخاطر تطهیر دوران سیاه پهلوی و زود باوری اکثر مردم که تاریخ را نمی دانند

 ویدیوهای پیشنهادی