نماهنگ زیبای راهت ادامه دارد در فراق سردار سلیمانی


راهت ادامه دارد سردار آسمانی - رفتی و زنده تر شد یادت درون دلها - پر گشته در جهان باز آن آیه فتحنا

 ویدیوهای پیشنهادی