منطقه حفاظت شده چهل پا اندیمشک


در دامنه کوه تنگوان و در مجاورت دریاچه سد دز

 ویدیوهای پیشنهادی