ا فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم النا لا ترجعون قاری رضا کرمی


سوره مومنون