چه بر سر تبریز 2018 آمد؟


نصر: در حالی سال 2019 هم روزهای پایانی خود را سپری می کند که قرار بود تبریز 2018 به پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی تبدیل شود و در این سال اقدامات زیربنایی در حوزه های مختلف گردشگری صورت گیرد که این چنین نشد!

 ویدیوهای پیشنهادی