علل گرایش ایرانیان به اسلام


عضو هیات علمی دانشگاه باقر العلوم با اشاره به وضعیت ایران در زمان بعثت نبی مکرم اسلام(ص) به بررسی ابعاد گرایش ایرانیان به اسلام در حکومت خسرو پرویز می پردازد.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها