شعرخوانی طنز درحضور آذری جهرمی


شوخی با آذری جهرمی وزیرارتباطات درقالب شعر طنز

 ویدیوهای پیشنهادی