نبینی ضرر کردی امار میگه


یعنی اینو دیدم مردم از خنده نبینی ضرر کردی خودت ببین میفهمی