آلودگی کم بود که بوی نامطبوع هم اضافه شد


آلودگی کم بود که بوی نامطبوع هم اضافه شد و کسی هم پاسخگو نیست این است وضع پایتخت

 ویدیوهای پیشنهادی