گول نخور جوان!زیبایی ماندگار نیست - استاد حسین انصاریان


زیبایی موفته!میاد و از دست میره... وقتی زمستان انسانی می آید و عشق خاموش می شود! رمضان1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:

 ویدیوهای پیشنهادی