سلام ای پسر حضرت زهرا


تو غریب الغربایی و معین الضعفایی و به هر درد دوایی فقیریم فقیریم و عشق است فقیری که تو حج فقرایی

 ویدیوهای پیشنهادی