دولت از چه کسانی مالیات نمی گیرد؟


آیا اخذ مالیات از دهک های پردرآمد می توانست جایگزینی برای سهمیه بندی بنزین باشد؟

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها