تماس عالم سنی و دریافت پاسخهای دندان شکن از علامه اللهیاری


عالم عمری: درباره وحدت شما دروغ می گوئید تا زمانی که شیعه هستید و در کتب شما علیه خلفاء حدیث وجود دارد شبکه اهل بیت علیهم السلام علامه اللهیاری ahle bait TV allahyari

 ویدیوهای پیشنهادی