اقدام اشرار برای انفجار بزرگترین مخزن بنزین یکی از شهرستان ها ناکام ماند


عبدالرضا رحمانی فضلی،وزیر کشور سه شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به اقدامات انجام شده در اغتشاشات اخیر، اظهار کرد: اقدام اشرار برای انفجار بزرگترین مخزن بنزین یکی از شهرستان ها ناکام ماند.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها