اشرار به بهانه گرانی بنزین لیتری سه هزار تومان با بهبهان چه کردند؟


افزایش قیمت بنزین بهانه ای شد برای اشرار تا به جان اموال عمومی در بهبهان بیفتند و خسارات فراوانی به این شهر وارد کنند.

 ویدیوهای پیشنهادی