تصاویر تخریب اموال مردم در شیراز


اشرار و آشوبگران در شیراز به اموال عمومی و شخصی مردم آسیب وارد کردند

 ویدیوهای پیشنهادی