هنر و دیگر هیچ


هنر و دیگر هیچ هنر داشتن ربطی به سن و قومیت و مکان و زمان نداره