اقلیم - 3 - تنگه رازیانه


این مجموعه مستند گردشگری-زمین‌شناختی، جذابیت‌ها و شگفتی‌های طبیعی ایران را در مناطق مختلف کشور چون خوزستان، اصفهان، ایلام، گلستان، لرستان و بوشهر این قسمت : تنگه رازیانه در شهر بدره استان ایلام; بررسی پیدایش و چگونگی تشکیل این تنگه از منظر زمین شناسی و زیست بوم جانوران این تنگه

 ویدیوهای پیشنهادی