شرک به خدا ؛ بادیگارد من خداست و روزی رسان من هم خداست (بهترین فایل آموزشی در مورد خداوند)


حرف های ارزشمند در مورد باورهای قوی برای خداوند.خداوند روزی رسان و دزمان کننده بیماری هاست

 ویدیوهای پیشنهادی