امام مزرعه حیوانات.avi


33سال پیش مردم ایران مثل این حیوانات گول خمینی راخوردندووعده های اوراباورکردند.وعده هایی که به قتل وشکنجه وتجاوزوفقروفحشاودروغ وخرافات وچاپلوسی و......ختم شده وملت ومیهن هردونابودشدند

 ویدیوهای پیشنهادی