امام مزرعه حیوانات.avi


33سال پیش مردم ایران مثل این حیوانات گول خمینی راخوردندووعده های اوراباورکردند.وعده هایی که به قتل وشکنجه وتجاوزوفقروفحشاودروغ وخرافات وچاپلوسی و......ختم شده وملت ومیهن هردونابودشدند

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها