5# خواندن ، فصل اول ، قسمت پنجم ، تلفظ حرف ذ و د


1دقیقه با قرآن آسان استاد محمد امین آراسته ، خواندن قرآن کریم ، فصل اول ، مقدماتی ، جلسه پنجم ، تمرین ذال (و مرور ع همزه، ح ه و ضمه ها و فتحه ها و کسره ها) ، سوره مبارکه حمد (فاتحه الکتاب) در عبارت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مشاهده پورتال قرآن آسان : "پورتال جامع اینترنتی قرآن آسان زیر نظر استاد محمد امین آراسته " مدرس: استاد محمد امین آراسته، مدرس حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

 ویدیوهای پیشنهادی