7# خواندن ، فصل اول ، قسمت هفتم ، تلفظ حروف ض و ظ


1دقیقه با قرآن آسان استاد محمد امین آراسته ، خواندن قرآن کریم ، فصل اول ، مقدماتی ، جلسه هفتم، تمرین ض و ظ (و مرور ح ه و ضمه ها و فتحه ها و کسره ها) ، سوره مبارکه حمد (فاتحه الکتاب) مشاهده پورتال قرآن آسان : "پورتال جامع اینترنتی قرآن آسان زیر نظر استاد محمد امین آراسته " مدرس: استاد محمد امین آراسته، مدرس حفظ، قرائت، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها

01:50 پسرا:)