روش های جدید خرده فروشی ( ریتیل ) از علی بابا Alibaba


گسترش روزافرون امکانات خرید آن لاین ، باعث ایجادتغییرات فراوان در رفتار خرید مصرف کنندگان و به وجود آمدن روشهای جدید فروش گردیده است . این ویدیو به تعدادی از این روش های ابداعی از شرکت علی بابا در چین اشاره دارد .

 ویدیوهای پیشنهادی