گاوهای که بخاطر ذرت مسموم شدن


گاوه های که ذرت خوردن ومسموم شدن اخه گناه این حیوان بی زبان چیه که اینطوری مسموم میشن اگه ازکلیپهام خوشت اومدلایک کن ومارادنبال کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی