حرکت دور از انتظار یک داور زن با کاکا در زمین فوتبال


یک داور زن بعد از نشان دادن کارت زرد به کاکا دست به انجام حرکت دور از انتظاری زد

 ویدیوهای پیشنهادی