کرال _ شنای کرال _ شنا _ آموزش شنا _ آموزش شنا _ زیرآبی _حبس نفس _آب


شنای کرال پا و سایر اندامها را درگیر کرده و همچنین شش ها را نیز بهبود می بخشد

 ویدیوهای پیشنهادی